Οργανωτική Επιτροπή
Επιτροπή Υπευθύνων Προγραμμάτων
Τηλέφωνο:
210 325 5421
Αιόλου 42-44
10560 Αθήνα
infosafia@gmail.com